Pozvánka na jednání valné hromady konané 4. září 2014

NORANET-CZ, a.s.

se sídlem Jihlavská 612, PRAHA 4 PSČ 14000, IČ 26121875, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6194 („Společnost“)

svolává

VALNOU HROMADU

na den

4. září 2014 v 13:30

na adrese Seifertova 823/9, 130 00 Praha 3.

Pořad valné hromady

 1. schválení rozhodnutí o změně systému vnitřní struktury Společnosti.
 2. schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti - v souladu s ustanovením § 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), přizpůsobení a podřízení se ZOK jako celku.

Představenstvo společnosti NORANET-CZ, a.s. navrhuje přijmout tato rozhodnutí:

 1. Valná hromada rozhoduje o změně systému vnitřní struktury společnosti NORANET-CZ, a.s., a to ze současného systému dualistického, tvořícího představenstvo a dozorčí radu, na systém monistický, který tvoří správní rada a statutární ředitel.
  Valná hromada společnosti NORANET-CZ, a.s. odvolává všechny stávající členy představenstva, tj.
  - Ing. Štěpána Brajko, dat. nar. 9.6.1956, bytem č.p. 183, 251 68 Kostelec u Křížků.
  Valná hromada společnosti NORANET-CZ, a.s. odvolává všechny stávající členy dozorčí rady,
  - Petra Schmidtmajerová, dat. nar. 1. září 1963, bytem Praha 4, Zárubova 488, PSČ 142 00,
  - Ing. PETR KNAP, dat. nar. 14. března 1954 bytem č.p. 165, 251 68 Kostelec u Křížků,
  - Ing. JAN VÁCA, dat. nar. 24. října 1959, bytem Jihlavská 612/20, Michle, 140 00 Praha 4.
  Orgány společnosti NORANET-CZ, a.s. jsou valná hromada, statutární ředitel, správní rada.
  Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let člena správní rady. Ing. Štěpána Brajko, nar. 9.6.1956, bytem č.p. 183, 251 68 Kostelec u Křížků.
  Valná hromada volí na funkční období pěti (5) let statutárního ředitele. Ing. Štěpána Brajko, nar. 9.6.1956, bytem č.p. 183, 251 68 Kostelec u Křížků.

 2. Valná hromada schvaluje změnu společenských smluv a stanov společnosti NORANET-CZ, a.s. tak, že v souladu s ustanovením 777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se tyto podřizují zákonu Č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.

 3. Valná hromada navrhuje, aby správní rada svolala své první jednání na den 4. září 2014, a aby programem tohoto jednání byla volba statutárního ředitele společnosti NORANET-CZ, a.s., který bude následně zapsán do obchodního rejstříku.
  Součástí programu jednání správní rady by dále bylo i schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele společnosti NORANET-CZ, a.s.V Praze dne 1. srpna 2014