Stanovy

Založení akciové společnosti

Akciová společnost NORANET-CZ a.s. se sídlem Praha 4, Jihlavská 612/20, PSČ 140 OO, IČ 26121875, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6194, (dále i jen jako společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 20.10.1999, slovy: dvacátého října roku jedentisícdevětsetdevadesátdevět.

Firma

Firma společnosti zní: NORANET-CZ a.s.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Praha

Internetová stránka

Na adrese http://www.noranet.cz/spolecnost/ jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IČ: 26121875.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6194.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

 • poradenská činnost v oblasti elektronických systémů
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zákona č. 455/91 Sb.)
 • montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky
 • projektování elektrických zařízení
 • zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
 • instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
 • podnikání v elektronických komunikacích v rozsahu dle oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem

Podepisování za společnost

Za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis.

Výše základního kapitálu a akcie

Základní kapitál společnosti činí 1.500.000,-Kč, slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých. Základní kapitál je splacen ve výši 100 %, slovy: jedno sto procent.

Základní kapitál je rozdělen na:

 • jeden tisic pět set (1500) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě po 1000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.

Emisní kurz všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.

Správce vkladů

Správcem vkladů byl určen zakladateli při založení společnosti pan Ing. Štěpán Brajko, r.č. 560609/1194, bytem Kostelec u Křížků 193, PSČ 25168.

Orgány společnosti

V rámci podřízení se zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. volí společnost monistický systém vnitřní struktury společnosti.

Orgány společnosti jsou:

 1. Valná hromada.
 2. Statutární ředitel.
 3. Správní rada.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do uplynutí Šesti měsíců od posledního účetního období.

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží:

 1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutámího ředitele ke zvýšení základního kapitálu,
 3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 5. volba a odvolání statutárního ředitele,
 6. volba a odvolání členů správní rady,
 7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 8. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 9. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 10. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 11. jmenování a odvolání likvidátora,
 12. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 13. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 14. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 15. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 16. schválení smlouvy o výkonu fiłnkce člena správní rady,
 17. další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Svolávání a průběh valné hromady

 1. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh statutární ředitel.
 2. Statutární ředitel nejméně 30, slovy: třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno jejím osobním předáním a potvrzením akcionáře o jejím převzetí.
 3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
 4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů.
 5. Pozvánka musí obsahovat nejméně:
  1. firmu a sídlo společnosti,
  2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  3. onačení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  7. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15, slovy: patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
   Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 5, písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
 6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 50 %, slovy: padesát procent, základního kapitálu společnosti.
 7. Pro průběh konání valné hromady platí ustan. § 422 a násl. z. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
 8. Hlasovací právo náležející jedné akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Na valné hromadě se hlasuje veřejně pomocí hlasovacích lístků s uvedeným počtem hlasů akcionářů.
 9. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.
 10. U společnosti se připouští i rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování „per rollam”).

Statutární ředitel

Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Za společnost jedná statutární ředitel v plném rozsahu samostatně.

Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady.

Statutární ředitel je jednočlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 5, slovy: pěti let. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.

Správní rada

Správní rada je výkonným a kontrolním orgánem společnosti. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do její působnosti náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud nenáleží do působnosti valné hromady.

Správní rada je jednočlenný orgán společnosti volený valnou hromadou na dobu 5, slovy: pěti let.

V rámci působnosti správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména:

 1. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 2. kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
 3. kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
 4. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 5. účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 6. svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách,
 7. zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízení před soudy nebo jinými orgány.

Jednání správní rady svolává její předseda nejméně jednou ročně, a to písemnou pozvánkou doručenou členům správní rady nejméně 15, slovy: patnáct dnů před jednáním. K jednání správní rady se stejným způsobem vždy přizve také statutární ředitel.

Rezervní fond

Rezervní fond společnost nebude tvořit.

Podíl na zisku

 1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
 2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné zdroje mem akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze ze zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
 3. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozího období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.
 4. V dalším platí pro podíl na zisku, přechod podílu a rozdělení podílu obecná ustan.§ 34 až 43 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a také ustan.§ 348 až 352 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o dividendě a tantiémách se nevylučují a platí i pro tuto společnost.

Úhrada ztrát společnosti

O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh statutámího ředitele.

Další ujednání

 1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek dle ustan. 311 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
 2. Společnost může usnesením valné hromady akcionářům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek mimo základní kapitál v celkové výši stonásobku výše základního kapitálu. Tento příplatek není spojen s žádnými akcionářskými podíly. Příplatky poskytují akcionáři podle poměrů svých podílů. Abandonní právo akcionářů zůstává zachováno.
 3. Účetní závěrku za poslední skončený finanční rok předá společnost alespoň 30 dnů před konáním valné hromady, která ji má projednat a schválit každému z akcionářů. Toto předání se uskuteční bud' osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy. K nahlédnutí akcionářům bude účetní závěrka také připravena alespoň 30 dnů před konáním příslušné valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu statutárního ředitele.

Podřízení se novému zákonu

Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje ve smyslu ustan.§ 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích tomuto zákonu jako celku.

Závěrečná ustanovení

Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.